ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 12, 2009

Once president George Bush went to a school for visit.

After have a brief talk with the children he asked them if they had any questions to ask him.

One boy raised his hand and stood up.

Bush: whats your name?

John: john

Bush: whats your question?

John: sir I have three questions:1) why did America attack Iraq without the approval of UNO?

2) where is Osama?

3) why do America support Pakistan so much?


Bush: you are an intelligent student john..(just then the bell for recess rang).

ok dear students we will continue after the recess is over, Bush said.


After the recess

Bush: ok children where were we? Yes, so anybody wants to ask any question?

Peter raises his hand

Bush :Whats your name?

Peter : sir I have 5 questions.

1) Why did America attack Iraq without the approval of UNO?

2) Where is Osama?

3) Why do America support Pakistan so much?

4) Why did recess bell rang 20 minutes before the scheduled time?

5) Where is JOHN?


-Unknown


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....